Κριτική Σκέψη και Συνταγογράφηση Άσκησης στην Αθλητική Αποκατάσταση

logo homtd 50
Ομιλητές  
phil glasgow photo2 edited korakakis new
Dr Phil Glasgow,  Dr Vasileios Korakakis

 

Περίγραμμα προγράμματος και μαθησιακά αποτελέσματα

Εισαγωγή

Η συνταγογράφηση της άσκησης αποτελεί έναν κεντρικό πυλώνα της φυσικοθεραπευτικής πρακτικής. Η αποτελεσματική αποκατάσταση του τραυματισμένου αθλητή απαιτεί ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και εξαρτάται από την ενσωμάτωση και την σταδιακή πρόοδο σε  παρεμβάσεις, όπως: κινητική μάθηση, προπόνηση δύναμης, βελτίωση εύρους κίνησης και προπόνηση αντοχής.Ο σχεδιασμός αποκατάστασης θα πρέπει να καθοδηγείται από το ρυθμό επούλωσης των τραυματισμένων ιστών και την ικανότητα του αθλητή να εκτελεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα συγκεκριμένες δεξιότητες.Στόχος του μαθήματος είναι η παροχή προηγμένης εκπαίδευσης στην κλινική συλλογιστική που σχετίζεται με την πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση αθλητικών τραυματισμών και συναφών παθήσεων για τους φυσικοθεραπευτές.

Αυτό το εξαιρετικά πρακτικό και διαδραστικό μάθημα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους επαγγελματίες να βελτιστοποιήσουν την πρακτική τους και να ενισχύσουν τα αποτελέσματα για τους ασθενείς - αθλητές.

Σκοποί:

 1. Παροχή στους συμμετέχοντες των δεξιοτήτων κλινικού συλλογισμού που είναι απαραίτητες για την παροχή βέλτιστης φροντίδας στον τραυματισμένο αθλητή
 2. Βελτίωση της κατανόησης των διαφόρων τύπων και χαρακτηριστικών άσκησης
 3. Βελτίωση της ικανότητας αξιολόγησης των αθλητικών τραυματισμών και της σχέσης τους με συγκεκριμένες αθλητικές δραστηριότητες
 4. Παροχή πλαισίου για την αποτελεσματική εξέλιξη της συνταγογράφησης άσκησης και ιδανικής φόρτισης
 5. Παροχή σε βάθος κατανόησης καινοτόμων στρατηγικών διαχείρισης κοινών αθλητικών τραυματισμών
 6. Υποστήριξη διαχείρισης αθλητικών τραυματισμών με τεχνικές θεραπείας και αποκατάστασης, βασισμένων σε τεκμηριωμένες περεμβάσεις που σχετίζονται με τη μελλοντική δραστηριότητα του αθλητή
 • Παροχή γνώσης στον επαγγελματία υγείας με στόχο την διευκόλυνση, την ασφαλή και αποτελεσματική επιστροφή στον αθλητισμό και την πρόληψη των υποτροπών

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

Να έχουν γνώση και κατανόηση του θέματος

 • Να εφαρμόζουν στρατηγικές διαχείρισης τραυματισμών και αποκατάστασης έχοντας μια συστηματική προσσέγγιση.
 • Να ενημερώσουν τον επαγγελματικό τους ρόλο και τις ενέργειές τους με βάση τη βαθιά κατανόηση των σχετικών τεχνικών και πρωτοκόλλων κλινικής αξιολόγησης που σχετίζονται με τις επιδόσεις, τη γνώση της παθολογίας που προϋπάρχει ή συνυπάρχει και της φυσικής κατάστασης

Μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης: διαλέξεις, περιπτωσιολογικές μελέτες, πρακτικά σενάρια, ομαδικές εργασίες, βίντεο..

Μέθοδοι αξιολόγησης: Περιγραφή ενός σχεδιασμού προγράμματος αποκατάστασης με βάση τις γνώσεις που αποκτήθηκαν

Προχωρημένη κλινική σκέψη

 1. Αξιολόγηση και εφαρμογή των τεκμηριωμένων ερευνητικών δεδομένων στο φάσμα των στρατηγικών αποκατάστασης, αξιολόγησης και διαχείρισης αθλητικών τραυματισμών
 1. Ανάλυση και σύνθεση κλινικών δεδομένων και θεωρητικών γνώσεων για την αναζήτηση λύσεων σε σύνθετα προβλήματα
 •    Ανάπτυξη αποτελεσματικών δεξιοτήτων κλινικής συλλογιστικής εντός του αθλητικού και ασκησιολογικού πεδίου

Μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης: διαλέξεις, περιπτωσιολογικές μελέτες, πρακτικά σενάρια, ομαδική εργασία, βίντεο, περιπτώσεις με επίκεντρο τον ασθενή

Μέθοδοι αξιολόγησης: παρουσίαση περιπτώσεων, περιπτωσιολογική μελέτη

Επαγγελματικές/Πρακτικές Δεξιότητες

 1. Ενεργούν αυτόνομα στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την κριτική αξιολόγηση της δικής τους επαγγελματικής δραστηριότητας στην αθλητική φυσικοθεραπεία και την άσκηση
 2. Επιδεικνύουν προσεγγίσεις με βάση τον αναστοχασμό για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη της πρακτικής τους και δέσμευση στην αξία της δια βίου μάθησης
 3. Σκέφτονται κριτικά τις προσωπικές αλλά και άλλες προσεγγίσεις με σκοπό την ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών και της πρακτικής τους

Μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης: Συζήτηση, πρακτικές ασκήσεις, εργαστήρια, επιδείξεις, ανάλυση κλινικών δεδομένων, περιπτώσεις που βασίζονται σε προβλήματα

Μέθοδοι αξιολόγησης: περιπτωσιολογικές μελέτες, ανάπτυξη και κριτική του προγράμματος αποκατάστασης

Μεταβιβάσιμες Δεξιότητες

 1. Επίδειξη δέσμευσης για αποτελεσματική συνεργασία σεβόμενοι την  διαφορετικότητα και προώθηση της συμμετοχικότητας
 2. Αποτελεσματική συμμετοχή στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική επικοινωνία
 3. Αποτελεσματική εργασία τόσο ανεξάρτητα όσο και συνεργατικά
 4. Κατάλληλη χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών για την υποστήριξη και διάδοση αποτελεσματικών επαγγελματικών πρακτικών
 5. Προσδιορισμός ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης μέσω μάθησης με βάση την εργασία
 6. Επίδειξη ικανότητας διαχείρισης αλλαγών
 7. Υιοθέτηση προσωπικών και επαγγελματικών στρατηγικών κατάλληλων για επιχειρηματικό περιβάλλον

Μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης: διαλέξεις, περιπτωσιολογικές μελέτες, πρακτικά σενάρια, ομαδική εργασία, βίντεο, περιπτώσεις που βασίζονται σε προβλήματα

Μέθοδοι αξιολόγησης: περιπτωσιολογική μελέτη

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Ημέρα 1η

09.00 – 09.45 Αθλητική Αποκατάσταση: Πώς μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί

09.45 – 10.30 Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι ιστοί ανταποκρίνονται στο φορτίο:

 1. Στόχευση προσαρμογής σε κυτταρικό, μορφολογικό και ιστολογικό επίπεδο

10.30 – 10.50 Καφές

10.50 – 11.30 Βέλτιστη φόρτιση = Βέλτιστη κίνηση: Σκέψεις για συνταγογράφηση άσκησης

11.30 – 12.30 Προπόνηση Δύναμης στην Αθλητική Αποκατάσταση

12.30- 1.30 Μεσημεριανό

13.30 – 14.30 Παράδειγμα: Αποκατάσταση της μυοτενόντιας ένωσης

14.30 – 17.00 Αξιολόγηση και Σχεδιασμός Αποκατάστασης: Πρακτική συνεδρία

Ημέρα 2η

09.00 – 09.30 Τι έχουμε μάθει μέχρι στιγμής;

09.30 – 10.30 Κινητικός έλεγχος και Απόκτηση Δεξιοτήτων στην Αθλητική Αποκατάσταση

10.30- 10.50 Καφές

10.50 – 11.30 Κινητικός έλεγχος και Απόκτηση Δεξιοτήτων στην Αθλητική Αποκατάσταση (συνέχεια.)

11.30 – 12.30 Βελτίωση της ποιότητας κίνησης στην αθλητική αποκατάσταση

12.30 –13.30 Μεσημεριανό

13.30 – 15.00 Αποκατάσταση in vivo: Πρακτική συνεδρία

15.00 – 16.00 Δημιουργία  Σχεδίου Αποκατάστασης

16.00 – 17.00 Σχεδιασμός : από τον τραυματισμό στην επιστροφή στο παιχνίδι: στρατηγικές για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και την πρόληψη της υποτροπής

Πληροφορίες σεμιναρίου

Έναρξη 21-01-2022
Κόστος 390
Πόλη Αθήνα
Ημερομηνίες σεμιναρίου 21,22 Ιανουαρίου 2022
Εκπαιδευτές Dr. Phil Glasgow, Βασίλης Κορακάκης PhDc, MSc, DipMDT, OMT
Γλώσσα Αγγλικά με μετάφραση στα Ελληνικά
Αναλυτικές Ημερομηνίες και Χώροι διεξαγωγής

Ο χώρος διεξαγωγής θα είναι την πρώτη ημέρα η νέα αίθουσα του ΗOMT.Edu (Χερσίφρονος 20-22) και τη δεύτερη γυμναστηριακός χώρος που θα ανακοινωθεί σύντομα. Οι ώρες του σεμιναρίου θα είναι 9.00 - 17.00

Κατηγορίες Αυτοτελή σεμινάρια Αθήνας

Βιογραφικά εκπαιδευτών

Βασίλης Κορακάκης

PhD, MSc, DipMDT, OMT, γενικός υπεύθυνος του προγράμματος SportsPhysioEducation

Ο Βασίλης Κορακάκης είναι κλινικός φυσικοθεραπευτής και ερευνητής με μεγάλη εμπειρία στην αθλητική φυσικοθεραπεία. Εργάζεται στο Κατάρ, ως Clinical Leader τμήματος και ως υπεύθυνος ερευνητικών πρωτοκόλλων του τμήματος αθλητικής αποκατάστασης. Είναι επίσης κλινικός εκπαιδευτής μυοσκελετικής φυσικοθεραπείας στο πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης Manual Therapy του Hellenic OMT eDu. Eχει πάνω από 35 πρωτότυπες δημοσιεύσεις και έχει 2 συμμετοχές στη συγγραφή βιβλίων σχετικά με την αθλητική αποκατάσταση. Ως ομιλητής σε διεθνή συνέδρια έχει δημιουργήσει επανειλημμένα αίσθηση με τις τοποθετήσεις του. Είναι αξιολογητής εργασιών σε συνέδρια και για διεθνή περιοδικά.

Phil Glasgow

Dr

Ο Phil Glasgow έχει μεγάλη εμπειρία στον αθλητισμό υψηλών επιδόσεων ως επαγγελματίας, λέκτορας, ερευνητής και ως μέντορας της «ομάδας πίσω από την ομάδα». Ο Phil είναι επί του παρόντος επικεφαλής φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης στην Ιρλανδική Ένωση Ποδοσφαίρου Ράγκμπι έχοντας προηγουμένως υπηρετήσει στη θέση του επικεφαλή της αθλητικής ιατρικής στο Αθλητικό Ινστιτούτο της Βόρειας Ιρλανδίας για 14 χρόνια. Ήταν επίσης επικεφαλής Φυσικοθεραπευτής της Ομάδας της GB στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016, όπου ηγήθηκε της ομάδας φυσικοθεραπείας της πιο επιτυχημένης Βρετανικής Ολυμπιακής Ομάδας στην ιστορία.

Οι διδακτορικές μελέτες του Phil διερεύνησαν τη διαχείριση των μυϊκών τραυματισμών και αυτή τη στιγμή συμμετέχει σε μια σειρά ερευνητικών προγραμμάτων που διερευνούν την αποτελεσματική αποκατάσταση και διαχείριση των τραυματισμών της μυοτενόντιας ένωσης. Ο Phil είναι επισκέπτης καθηγητής της Σχολής Αθλητισμού του Πανεπιστημίου του Ulster και διδάσκει σε διάφορα μεταπτυχιακά προγράμματα αθλητικής ιατρικής σε διάφορα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης.

Δείτε το αρχείο όλων των παρελθόντων αυτοτελών σεμιναρίων (masterclasses) και προγραμμάτων (κύκλων σεμιναρίων)

Δείτε το ημερολόγιο όλων των αυτοτελών σεμιναρίων (masterclasses) και προγραμμάτων (κύκλων σεμιναρίων)