Συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στην απεικόνιση της σπονδυλικής στήλης σε ασυμπτωματικά άτομα

Συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στην απεικόνιση της σπονδυλικής στήλης σε ασυμπτωματικά άτομα

Από το American Journal of Neuroradiology (AJNR Am J Neuroradiol. 2014 Nov 27 [Epub ahead of print]) των Brinjikji W, Luetmer PH, Comstock B, Bresnahan BW, Chen LE, Deyo RA, Halabi S, Turner JA, Avins AL, James K, Wald JT, Kallmes DF, Jarvik JG.

 

Οι εκφυλιστικές αλλοιώσεις παρουσιάζονται συνήθως στην ακτινολογική απεικόνιση της σπονδυλικής στήλης, αλλά εμφανίζονται συχνά σε άτομα που δεν αναφερούν πόνο, καθώς και σε άτομα με αναφερόμενο πόνο στην περιοχή της σποδυλικής στήλης. Επιδίωξη της ανασκόπησης ήταν η εκτίμηση του επιπολασμού, ανάλογα με την ηλικία και την ύπαρξη εκφυλιστικών παθήσεων της σπονδυλικής στήλης, μελετώντας την ύπαρξη εκφυλιστικών ευρημάτων στην σπονδυλική στήλη σε απεικονιστικές εξετάσεις, σε ασυμπτωματικά άτομα.

Πραγματοποιήθηκε μια συστηματική ανασκόπηση των άρθρων που αναφέρουν ύπαρξη απεικονιστικών ευρημάτων (σε αξονική ή μαγνητική τομογραφία) σε ασυμπτωματικά άτομα, σε δημοσιευμένα άρθρα μέχρι τον Απρίλιο του 2014. Δύο μελετητές αξιολόγησαν κάθε χειρόγραφο. Καθορίστηκαν ομάδες ηλικίας ανα δεκαετία ηλικίας(από 20 έως 80 ετών), για τον καθορισμό εκτίμησης στην επικράτηση των ευρημάτων στην συγκεκριμένη ηλικία.

Στα 33 άρθρα αναφοράς που εξετάσθηκαν, καταγράφησαν απεικονιστικά ευρήματα για 3.110 ασυμπτωματικά άτομα, που πληρούσαν τα κριτήρια συμμετοχής στη συγκεκριμένη μελέτη.
Η παρουσία της εκφύλισης του μεσοσπονδυλίου δίσκου σε ασυμπτωματικά άτομα καταγράφηκε από το 37%, σε άτομα ηλικίας 20 ετών, έως 96%, σε άτομα ηλικίας 80 ετών. Η παρουσία κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου καταγράφηκε σε ποσοστό 30%, σε άτομα ηλικίας 20 ετών, έως και 84%, σε άτομα των 80 ετών.Η πρόπτωση μεσοσπονδυλίου δίσκου καταγράφηκε στο 29%, στην κατηγορία των 20 ετών, έως και το 43%, σε αυτή των 80 ετών.

Συμπερασματικά, στα απεικονιστικά ευρήματα της σπονδυλικής στήλης υπάρχουν εκφυλιστικές αλλοιώσεις σε υψηλές αναλογίες, σε ασυμπτωματικά άτομα, που αυξάνονται με την ηλικία. Πολλά απεικονιστικά ευρήματα που παρουσιάζουν εκφυλιστικές αλλοιώσεις είναι πιθανό να είναι αποτελέσματα της φυσιολογικής γήρανσης και μη σχετιζόμενα με την ύπαρξη πόνου. Τα πιθανά ευρήματα απεικόνισης θα πρέπει να ερμηνευθούν στο πλαίσιο της κλινικής κατάστασης του ασθενούς.