homtd wholeIFOMPT logo PMS

Ενημέρωση Προκήρυξης Π.Μ.Σ (Master of Science) της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α "Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία"

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Hellenic OMT Diploma  έχει ανακοινώσει την έναρξη επιστημονικής συνεργασίας σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο, με το Π.Μ.Σ (Master of Science) της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α "Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία" στην κατεύθυνση "Φυσική Αποκατάσταση: Χειροθεραπεία".

Η συνεργασία αυτή γίνεται σύμφωνα  με την επικρατούσα τάση παγκοσμίως στην κατεύθυνση της ανάπτυξης της διεπιστημονικότητας και της διαθεματικής απόκτησης γνώσεων. Με αυτή τη λογική, οι επιμέρους επιστήμες προσφέρουν τις θεωρητικές γνώσεις, τα εννοιολογικά τους μοντέλα και τα μεθοδολογικά τους εργαλεία προκειμένου να προσεγγιστεί το υπό εξέταση αντικείμενο, χωρίς ωστόσο, αυτές να απεμπολούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την αυτονομία τους.

Η συγκεκριμένη κατεύθυνση ("Φυσική Αποκατάσταση: Χειροθεραπεία") αποτελεί μια τέτοια ακριβώς θεωρητική και ακαδημαϊκή προσέγγιση.

Η κατεύθυνση του προγράμματος με τίτλο «Φυσική Αποκατάσταση : Χειροθεραπεία (Physical Rehabilitation – Manual Therapy» θα αφορά μόνο Πτυχιούχους Φυσικοθεραπευτές.

Πληροφορίες προκύρηξης

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Μοριακή & Εφαρμοσμένη Φυσιολογία για  το Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης  

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή: 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Sc.) στη «Μοριακή & Εφαρμοσμένη Φυσιολογία», μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Τα δυο πρώτα εξάμηνααναφέρονται (α) στη Κυτταρική Φυσιολογία (διαφοροποίηση, αυτοφαγία, απόπτωση, κυτταρικός κύκλος) και (β) στην Φυσιολογία των συστημάτων. Στο τρίτο και τέταρτο εξάμηνο το ΜΠΣ δημιουργεί κατευθύνσεις: 

Α)Κατεύθυνση «Εργαστηριακής Βασικής/Έρευνας» για προετοιμασία διδακτορικού στην μοριακή Ιατρική και σε κλινικές εξειδικεύσεις

Β) Κατεύθυνση Κλινικής Εξειδίκευσης «Διακοπή Καπνίσματος»

Γ) Κατεύθυνση Κλινικής Εξειδίκευσης  «Φυσική Αποκατάσταση: Χειροθεραπεία»

Δ) Κατεύθυνση Κλινικής Εξειδίκευσης «Θεραπευτική Άσκηση».

Το ΜΠΣ συνεργάζεται, για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους και της διπλωματικής εργασίας των υποψηφίων (Γ’ & Δ΄ εξάμηνο), με Ερευνητικά  Ινστιτούτα  και Οργανισμούς της χώρας (όπως είναι το Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur- Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών - ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρος Φλέμινγκ»,  κτλ) καθώς και με Πανεπιστημιακές & Κλινικές ΕΣΥ (Κλινική Αποκατάστασης Νοσοκομείο ΚΑΤ, Πνευμονολογική Κλινική Νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ κ.α) και Ιδιωτικά Ιδρύματα (όπως είναι το Ιδιωτικό Κέντρο Γένεσις, Εμβρυογένεσις, PhysiopolisH-OMT.κ.λ.π).

Στο ΠΜΣ για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, προερχόμενοι από Τμήματα Ιατρικής, Βιολογίας, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Πληροφορικής, Νοσηλευτικής, ΤΕΦΑΑ, Φυσικοθεραπευτές και συναφών ειδικοτήτων Πανεπιστημίων, Φυσικής, Μαθηματικών, Στατιστικής, καθώς και από Τμήματα Γεωπονικών Πανεπιστημίων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Νόμος 2083/92 και 2916/2001και ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του ΠΜΣ.

Το κόστος συμμετοχής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για κάθε φοιτητή είναι 2.000,00€/έτος. Μετά την καταβολή των διδάκτρων δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής τους.

Με βάση τη σειρά αξιολόγησης και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων προβλέπεται να χορηγηθεί ένας μικρός αριθμός υποτροφιών, ιδιαίτερα βάσει των Ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών και των επιδόσεων μετά το πρώτο έτος σπουδών σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ.

Η επιλογή ένταξης στο ΜΠΣ θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

1.              Βαθμός Πτυχίου ή βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας για τους τελειόφοιτους.

2.              Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την κατεύθυνση.

3.              Αποδεδειγμένη επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας.

4.              Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.

5.              Προσωπική συνέντευξη.

6.              Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα των υποψηφίων που αποδεικνύονται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά, από 13/6/2016 μέχρι 14/7/2016 και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις εως τις 5/9/2016,  στη διεύθυνση: Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Κτίριο 16,  Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Μικράς Ασίας 75 Γουδί, Τ.Κ. 11527, Υπόψη κας. Ξένιας Γαϊτανάρη

·          Αίτηση, με την ένδειξη Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Μοριακή & Εφαρμοσμένη Φυσιολογία (Η επιλογή της κατεύθυνσης μπορεί να γίνεται στην αρχή ή μετά το 20 εξάμηνο).

·          Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου.

·          Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ για τους υποψήφιους που προέρχονται από Πανεπιστημιακές Σχολές της αλλοδαπής.

·          Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (νομίμως επικυρωμένο).

·          Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.

·          Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικής ή άλλων ξένων γλωσσών, και για τους  αλλοδαπούς τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής και της Ελληνικής γλώσσας.

·          Τρεις συστατικές επιστολές, οι οποίες θα αποσταλούν απ’ ευθείας στην Διεύθυνση: Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Μικράς Ασίας 75 Γουδί, Κτίριο 16, Ισόγειο, Γραφείο 2, Υπόψη κας. Ξ. Γαϊτανάρη

·          Δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε ΠΜΣ άλλου Τμήματος ή Πανεπιστημίου.

·          Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.

Οι Συνεντεύξεις θα διεξαχθούν από τις 18/7/2016 έως τις 21/7/2016

Σχετικές πληροφορίες καθώς και τα απαιτούμενα Έντυπα της Αίτησης-Βιογραφικού Σημειώματος, των Συστατικών Επιστολών  και της Έκθεσης Ενδιαφέροντος, παρέχονται από το Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Κτίριο 16, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών,  Μικράς Ασίας 75 Γουδί, Τ.Κ. 11527 (κα. Ξένια Γαϊτανάρη, Τηλ. 210-746 2592 Fax: 210-746 2571).Oλα τα απαραίτητα έντυπα και η περιγραφή του ΠΜΣ αναφέρονται επίσης στην ιστοσελίδα με τη διεύθυνση: http://www.grammateia.med.uoa.grκαθώς και στο site του Εργαστηρίου Φυσιολογίας physiology.med.uoa.gr

Διευθυντής & Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΠΜΣ είναι ο Καθηγητής Μιχάλης Κουτσιλιέρης (Πειραματική Φυσιολογία), ο Καθηγητής Γιώργος Κόλλιας (Κυτταρική Φυσιολογία) είναι Υπεύθυνος ερευνητικών –πρακτικών ασκήσεων και ο Ομ. Καθηγητής Γιώργος Βαϊόπουλος (Παθολόγος/Ρευματολόγο) είναι Υπεύθυνος Σεμιναρίων Κλινικής Φυσιολογίας.  Επίσης, συμμετέχουν ως Επιστημονικοί Σύμβουλοι οι Καθηγητές: Χαράλαμπος Ρούσσος (Παθολογία-Ακαδημαϊκός), Χαράλαμπος Μουτσόπουλος (Παθοφυσιολογία), Γρηγόρης Κουράκλης (Χειρουργική), Γαβριήλ Καρατζάς (Χειρουργική), Θανάσης Παπαβασιλείου (Βιολογική Χημεία) και Βασίλης Γοργούλης (Παθολογοανατόμος- Ιστολογία- Εμβρυολογία).

 

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής

Π. Σφηκάκης